Obchodní podmínky Pera Fisher Space Pen
logo-spacepen-cerne

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 6. 1. 2023 do doby vydání nových všeobecných obchodních podmínek.

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ''podmínky'') platí pro nákup v internetovém obchodě www.spacepen.cz, jehož provozovatelem je Svatopluk Tichý, IČ:87578531, se sídlem Břeclavská 227/15, 691 52 Kostice (dále jen ''prodávající''). Tyto podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

II. Definice

Prodávající

Prodávajícím je Svatopluk Tichý, IČ:87578531, se sídlem Břeclavská 227/15, 691 52 Kostice, telefon: +420 775 057 152, e-mail: info@spacepen.cz. Prodávající podniká na základě zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Oprávnění vydal ŽÚ MěÚ Břeclav pod č. j. OŽÚ/467/2011/Ro/4.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na dokladech s nákupem souvisejících.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena těmto obchodním podmínkám.

Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

III. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů a kliknutím na příslušné tlačítko „Potvrďte nákup“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Provozovatel tohoto e-shopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele e-shopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s kupujícími. Provozovatel e-shopu je evidován v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00048925 / 001 s datem registrace 20. 9. 2013.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm provozovatel nebo prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@spacepen.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese provozovatele nebo prodávajícího.

IV. Objednávka a uzavření smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu zaškrtnutím příslušného políčka pro souhlas s těmito obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů a kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“, čímž zároveň vysloví souhlas s těmito obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů a zavazuje se k platbě.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká doručením informace o přijetí (akceptaci) objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Přijetí (akceptaci) objednávky kupujícího potvrdí prodávající kupujícímu zasláním e-mailu zobrazujícího stav objednávky „Potvrzení zákazníkovi“ elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Některé druhy méně prodávaného zboží není prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží nad částku ve výši 10.000,- Kč (bez DPH) se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 100 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje prodávající platbu bankovním převodem. Záloha je vratná pouze v případě, kdy prodávající není schopen zajistit dodání zboží kupujícímu.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována a je po vyžádání kupujícímu přístupná ve lhůtě 5 let ode dne jejího uzavření.

V. Cena a platba

Ceny uváděné v e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a DPH. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací a záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým jej přijal.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující způsoby úhrady:

Platba předem bankovním převodem

Platba dobírkou při převzetí

VI. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 10 pracovních dnů. V běžných případech prodávající zboží expeduje do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto podmínek. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Distribuce zboží je zajišťována:

Pro kupující z ČR:
Českou poštou - poštovné je 99 Kč, cena dobírky je 79 Kč.
Zásilkovnou na výdejní místa v ČR - poštovné je 87 Kč, cena dobírky je 21 Kč.
Zásilkovnou na adresy v ČR - poštovné je 108 Kč, cena dobírky je 21 Kč.

Pro kupující ze SR:
Slovenskou poštou - poštovné je 9,20 Eur, cena dobírky je 1,25 Eur
Zásilkovnou na výdejní místa v SR - poštovné je 3,60 Eur, cena dobírky je 0,86 Eur
Zásilkovnou na adresy v SR - poštovné je 4,95 Eur, cena dobírky je 0,96 Eur

Uvedené ceny jsou ceny včetně DPH 21%.

Tyto platební podmínky jsou platné pouze pro maloobchodní prodej. V případě velkoobchodního prodeje bude kupujícímu účtováno poštovné dle velikosti a hmotnosti zásilky.

VII. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího (Svatopluk Tichý, Břeclavská 227/15, 691 52 Kostice, CZ, e-mail: info@spacepen.cz, tel.: +420 775 057 152) formou jednostranného právního jednání, například e-mailem, dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo telefonátem. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je ke stažení na konci Obchodních podmínek na stránkách www.spacepen.cz, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje sdělit odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese prodávajícího (Svatopluk Tichý, Břeclavská 227/15, 691 52 Kostice, CZ). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží ponese kupující.

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupujícímu přišlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zjednání nápravy
Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z OZ a těchto VOP:

a) odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, nebo
b) požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní praktiky.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 5 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

VIII. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není kupujícímu, který je podnikatelem, a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, smlouva), popř. záruční list. V případě zaslání zboží prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prodávající neposkytuje kupujícímu pozáruční servis.

IX. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva z vadného plnění:

V případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
d) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

V případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
b) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Stížnosti či práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy info@spacepen.cz, telefonicky na čísle +420 775 057 152, listinným dopisem nebo osobně na adrese Břeclavská 227/15, 691 52 Kostice.
Prodávající je povinen vydat do 3 pracovních dnů kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Prodávající je také povinen do 30 dnů zaslat kupujícímu, na kontakt uvedený v reklamačním protokolu, informaci o způsobu jejího vyřízení. Dohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší, pak musí být reklamace vyřízena do konce prodloužené lhůty. Lhůta běží od okamžiku uplatnění reklamace.

Reklamace se nevztahují na případy:

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího
b) prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
c) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
d) vady způsobené vlivem živelných katastrof

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou/smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek, nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem si tímto smluvní strany v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), zvolily rozhodným právem pro kupní smlouvu a tyto podmínky právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení smlouvy a/nebo podmínek je, nebo se stane, či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy a/nebo podmínek. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce, a/nebo v souvislosti s nimi), či pro případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku podmínek, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají výlučnou příslušnost okresního soudu v Břeclavi pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo podmínek a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a podmínkami (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce, a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Břeclavi. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 6. 1. 2023 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto podmínky je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. Podmínky pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti podmínek pozdějších.

Formulář pro odstoupení od smlouvy (.PDF)

Archív obchodních podmínek

Obchodní podmínky platné do 05. 01. 2023 naleznete ZDE.
Obchodní podmínky platné do 02. 05. 2022 naleznete ZDE.
Obchodní podmínky platné do 01. 12. 2020 naleznete ZDE.
Obchodní podmínky platné do 04. 02. 2020 naleznete ZDE.
Obchodní podmínky platné do 21. 02. 2018 naleznete ZDE.
Obchodní podmínky platné do 08. 01. 2018 naleznete ZDE.
Obchodní podmínky platné do 20. 02. 2017 naleznete ZDE.
Obchodní podmínky platné do 13. 01. 2015 naleznete ZDE.


O prodejci
Kontakt

Dovoz, velkoobchodní a maloobchodní prodej produktů společnosti Fisher Space Pen v ČR a SR

info@spacepen.cz
+420 775 057 152


Informace o zpracování osobních údajů

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Google Analytics
Marketingové nástroje pro Google Analytics
Přijmout
Odmítnout
Nezbytné cookies
Techické cookies
Přijmout
Odmítnout